تازه های کتابخانه

مجموعه طبقه بندی شده شیمی جامع کنکور (پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم)...

 • نویسنده: ؛هماهنگی و نظارت علمی احسان فهام, پدیدآورندگان هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش, ویراستار ایمان حسین نژاد
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • موضوع: ; شیمی -- آزمونها و تمرینها (متوسطه )

مجموعه طبقه بندی شده ریاضیات کنکور رشته ریاضی پایه (دهم و یازدهم)

 • نویسنده: ؛هماهنگی و نظارت علمی فرهاد حامی, ویراستاران ایمان چینی فروشان، فرزانه دانایی, پدیدآورندگان هیات مولفان
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • مترجم: ناظر: ح‍ام‍ی‌, ویراستار: چینی فروشان, ویراستار: دانایی
 • موضوع: ; ریاضیات -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)

مجموعه طبقه بندی شده زیست شناسی کنکور پایه (دهم و یازدهم)

 • نویسنده: ؛پدیدآورندگان هیات مولفان, نظارت علمی جلیل نقره ای
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 139X
 • مترجم: ناظر: نقره ای
 • موضوع: ; زیست شناسی -- آزمون ها و تمرین ها (متوسطه)

سوال های پرتکرار امتحانی حسابان 1 یازدهم ریاضی

 • نویسنده: پدیدآورندگان عباس امیدوار...[و دیگران]؛هماهنگی و نظارت علمی فرهاد حامی, ویراستاران ایمان چینی فروشان، فرزانه دانایی
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; حسابان -- آزمونها و تمرینها (متوسطه)

عربی عمار

 • نویسنده: مولفان عمار تاج‌بخش، پویا رضاداد
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • مترجم: نویسنده همکار: رضاداد
 • موضوع: ; زبان عربی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)

سوال‌های پرتکرار شیمی 2 یازدهم تجربی و ریاضی

 • نویسنده: ؛گروه مولفین کانون فرهنگی آموزش, ناظر احسان فهام
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: ناظر: فهام
 • موضوع: ; شیمی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها( متوسطه)

10 کنکور رشته ی ریاضی ویژه ی دوران جمع بندی

 • نویسنده: ؛پدیدآورندگان هیأت مؤلفان کانون فرهنگی آموزش
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آموزش متوسطه -- آزمون ها و تمرین ها

فیریک جامع دهم، یازدهم و دوازدهم

 • نویسنده: ؛مولفان هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش, ناظر علمی حسین بصیرترکمبور, مدیران تولید اردوان دهبوده، مازیار شیروانی مقدم, ویراستاران امین علی اصغرزاده... [ و دیگران]
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • موضوع: ; فیزیک -- راهنمای آموزشی (متوسطه)

سوال های پرتکرار فیزیک 1(دهم تجربی)

 • نویسنده: ؛پدیدآورندگان هیات مولفان, هماهنگی و نظارت علمی محمدجعفر مفتاح, ویراستاران محمدجعفر مفتاح، حسین بصیر ترکمبور
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • مترجم: ناظر: مفتاح, ویراستار: بصیر ترکمبور
 • موضوع: ; فیزیک -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)

مجموعه طبقه بندی شده زبان انگلیسی جامع کنکور رشته های تجربی، ریاضی و انسانی (پایه دهم، یازدهم و دوازدهم)...

 • نویسنده: ؛مولفان هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش, ناظرعلمی سپیده عرب.
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • موضوع: ; زبان انگلیسی -- آزمون ها و تمرین ها (متوسطه)